DSC08187
 
Time of the Writer International Writer’s Festival 2016
 
Umncintiswano wezikole wokubhala izindatshana ezimfishane 
 
I-19th Time of the Writer umgubho wababhali owongamelwe yi-Centre for Creative Arts, eNyuvesi YakwaZulu-Natali imema abafundi bezikole emabangeni aphezulu ukuthi bathumele izindatshana ezimfishane kumncintiswano wezikole obakhona minyaka yonke ngaphambi komhlaka 26th February ngolwesihlanu. 
 
Lomncintiswano wenziwa kanye ne-Time of the Writer Festival, umncintiswano wezikole wokubhala izindatshana uvulelekile kuzo zonke izikole zaseNingizumi Afrika emabangeni aphezulu iphinde igqugquzele ukuphumela obala ngobuciko entsheni ime njengensika kulabo abafisa ukuba ababhali bakusasa base-Ningizimu Afrika. Selulude ukhalo uluhanjwe yilomgubho wababhali ukugqugquzela isiko lokufunda nokubhala, lomncintiswano usuthole elikhulu isasasa nokubonakala kuyo yonke imigubho eyedlule.
 
Abawinile bayothola imiklomelo yemali, ama-voucher ezincwadi kanye namathikithi amahhala okungena kulomgubho.
 
I-19th Time of the Writer International Festival izoba ngomhlaka 14-19 March 2016. Njengeminye yemigubho yababhali enesasasa kuzwelonke, i-Time of the Writer iletha abanohlonze ababhali, abashicileli kanye nabahleli abaqhamuka emagunjini wonke omhlaba, nalapho kubhekeleke kakhulu ukuvuleleka kwenkundla kumakhono akwaZulu-Natali. Ngaphezu kwemibukiso eyenzeka emahholo emphakathi lomgubho ulethela iTheku izinhlelo zamahhala eziningi ezifundisayo, ezijabulisayo kanye nezithangami, isikhathi sokufunda kanye nenkulumo yabakhethekileyo
Lokhu kumbandakanya ingxoxo nothisha ngamacebo okuthuthukisa ukubhala emagunjini okufunda kulabo abafisa ukubhala kanjalo nokuvakashela izikole kwababhali abazobe bebambe iqhaza kulomgubho.
 
Mayelana nemininingwane ngalomgubho kanye nomncintiswano vakashela iwebsite yethu ku- http://www.cca.ukzn.ac.za/, xhumana ne-Centre for Creative Arts ku-031 260 2506/ 1816 noma nge-email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
Imigomo nemibandela 
● Umncintiswano uvuleleke kubo bonke abafundi bezikole ezisemazingeni aphezulu
● Asikho isihloko esikhethekile ngezindatshana ezibhalwayo 
● Ungabhala indatshana yakho ngesiNgisi noma ngesiZulu 
● Asizamukeli lezo ezibhalwe ngesandla (bhala nge-computer)
● Bhala indatshana ingeqi kumakhasi ayisihlanu 
● Thumela engakashayi umhlaka 26th February 2015. (16:00)
 
Indlela yokungenela 
Ungathumela isicelo ngenye yalezindlela: 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Fax: 031 260 3074
Ungayiletha ehhovisi: Centre for Creative Arts, University of KwaZulu-Natal, Howard College Campus, Mazisi Kunene Avenue, Durban, 4041, South Africa 
 
Zonke izicelo kumele zibe nalokhu okulandelayo: 
●Igama lesikole (umxhumanisi kanye nekheli)
●Igama lofake isicelo (ibanga, iminyaka kanye nendlela yokukuxhuma)
●Faka izinombolo emakhasini   
 
 
Organised by the Centre for Creative Arts(University KwaZulu-Natal), the 19th Time of the Writer is supported by the City of Durban, the French Institute of South Africa and Alliance Française, the KZN Department of Arts and Culture and the National Department of Arts and Culture and the Goethe-Institut. The Centre for Creative Arts is housed in the College of Humanities at the University of KwaZulu-Natal and is a special project of the Deputy Vice-Chancellor, Professor Cheryl Potgieter.
Media Enquiries 
 
Sharlene Versfeld
Versfeld & Associates: The Communication Works
+2731 8115628
+2783 3263235
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Twitter: sharlvers
Skype: sharlene.versfeld