CCA head

Press release

20th Time of the Writer International Festival

13 - 18 March 2017

Umncintiswano wezikole wokubhala izindatshana ezimfishane

 

I-20th Time of the Writer umgubho wababhali owongamelwe yi-Centre for Creative Arts, eNyuvesi YakwaZulu-Natali imema abafundi bezikole emabangeni aphezulu ukuthi bathumele izindatshana ezimfishane kumncintiswano wezikole obakhona minyaka yonke ngaphambi komhlaka 26th February ngolwesihlanu.

 

 

 

Yenziwa kanye ne-Time of the Writer Festival, umncintiswano wezikole wokubhala izindatshana uvulelekile kuzo zonke izikole zaseNingizumi Afrika emabangeni aphezulu iphinde igqugquzele ukuphumela obala ngobuciko entsheni ime njengensika kulabo abafisa ukuba ababhali bakusasa base-Ningizimu Afrika. Selilude ukhalo uluhanjwe yilomgubho wababhali ukugqugquzela isiko lokufunda nokubhala, lomncintiswano usuthole elikhulu isasasa nokubonakala kuyo yonke imigubho eyedlule.

Abawinile bayothola imiklomelo yemali, ama-voucher ezincwadi kanye namathikithi amahhala okungena kulomgubho.

I-20th Time of the Writer International Writer’s Festival izoba ngomhlaka 13-18 March 2017. Njengeminye yemigubho yababhali enesasasa kuzwelonke, i-Time of the Writer iletha abanohlonze ababhali, abashicileli kanye nabahleli abaqhamuka emagunjini wonke omhlaba, nalapho kubhekeleke kakhulu ukuvuleleka kwenkundla kumakhono akwaZulu-Natali. Ngaphezu kwemibukiso eyenzeka e-Elizabeth Sneddon Theatre Kanye nasemahholo emphakathi lomgubho ulethela iTheku izinhlelo zamahhala eziningi ezifundisayo, ezijabulisayo kanye nezithangami, isikhathi sokufunda kanye nenkulumo yabakhethekileyo.

Lokhu kumbandakanya ingxoxo nothisha ngamacebo okuthuthukisa ukubhala emagunjini okufunda kulabo abafisa ukubhala kanjalo nokuvakashela izikole kwababhali abazobe bebambe iqhaza kulomgubho.

Mayelana nemininingwane ngalomgubho kanye nomncintiswano vakashela iwebsite yethu ku-  http://www.cca.ukzn.ac.za/, xhumana ne-Centre for Creative Arts ku-031 260 2506/ 1816 noma nge-email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Imigomo nemibandela

● Umncintiswano uvuleleke kubo bonke abafundi bezikole ezisemazingeni aphezulu

● Asikho isihloko esikhethekile ngezindatshana ezibhalwayo

● Ungabhala indatshana yakho ngesiNgisi noma ngesiZulu

● Asizamukeli lezo ezibhalwe ngesandla (bhala nge-computer)

● Bhala indatshana ingeqi kumakhasi ayisihlanu

● Thumela engakashayi umhlaka 24th February 2017. (16:00)

Indlela yokungenela

Ungathumela isicelo ngenye yalezindlela:

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fax: 031 260 3074

Ungayiletha ehhovisi: Centre for Creative Arts, University of KwaZulu-Natal, Howard College Campus, Mazisi Kunene Avenue, Durban, 4041, South Africa

Zonke izicelo kumele zibe nalokhu okulandelayo:

● Igama lesikole (umxhumanisi kanye nekheli)

●Igama lofake isicelo (ibanga, iminyaka kanye nendlela yokukuxhuma)

●Faka izinombolo emakhasini   

 

Organised by the Centre for Creative Arts (University KwaZulu-Natal), the 20th Time of the Writer is supported by the City of Durban, the KZN Department of Arts and Culture, the National Department of Arts and Culture, the Mazisi Kunene Foundation, the Goethe Institut, and the Alliance Francaise Durban. The Centre for Creative Arts is housed in the College of Humanities’ School of Arts at the University of KwaZulu-Natal.

Media Enquiries: Ms Xoliswa Zulu (PR Manager)

University of KwaZulu-Natal

Tel: 031 260 1868 Cell: 071 608 3212

Website: www.coh.ukzn.ac.za